Home
  >  
Section 1
  >  
Chapter 69

Effect of ammonium nitrate on buckwheat grain yields and quality

Ganyushina, E.V.; Lazarchik, V.M.

Vestnik Moskovskogo Universiteta, 6 Biologiya Pochvovedenie 4: 95-97

1972


Accession: 000068053

In pot trials with tetraploid buckwheat, grain yields increased from 7.2 g/pot for plants given PK to 28.3 g for those given PK + ammonium nitrate; protein content in the grain was increased from 8.9 to 10.9%, but starch content decreased from 76.7 to 70.0%.

PDF emailed within 1 workday: $29.90