EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Response of new tobacco cultivars to the application of increased rates of fertilizersResponse of new tobacco cultivars to the application of increased rates of fertilizersTabak (2): 56-57In trials in the Ukraine, increasing the fertilizer rates from 0 to 60 kg N + 135 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha increased yields of dry leaves from 3.2 to 4.13 t/ha in tobacco Podol'skii-23 and from 2.84 to 3.61 t in Ostrolist-1519 in 1973 and from 2.56 to 3.76 t in Podol'skii-23 and from 2.19 to 2.96 t in Prilukskii-205 in 1974.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 000485769

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Response of new tobacco varieties to the application of increased levels of mineral fertilizers. 1977

Response of potato cultivars to various rates of mineral fertilizers. Kartoplyarstvo, Kiev (14): 42-44, 77, 1983

Response of tobacco cultivars to mineral fertilizers under conditions of Kirgizia. Sbornik Nauchno issledovatel' skikh Rabot, Vsesoyuznyi Institut Tabaka i Makhorki (160/161): 9-16, 1973

Responsiveness of winter wheat cultivars to rates and time of application of nitrogen fertilizers. Vyestsi Akademii Navuk BSSR Syeryya Syel'skahaspadarchykh Navuk (1): 31-38, 1975

Response of spring wheat cultivars to increasing rates of mineral fertilizers. Sort i udobrenie: 192-196, 1974

Response of different tobacco cultivars to fertilizers on compact chernozem soils of Kuban region. Agrokhimiya (12): 66-67, 1980

Responses of burley tobacco to different rates, methods of application and sources of nitrogen fertilizers. Tobacco Sci 7: 151-153, 1963

The effect of increased rates of artificial fertilizers on the yield and quality of Szuloki tobacco in the sandy soil region of Somogy. Novenytermeles. 13: 119-22, 1964

The effect of increased rates of fertilizers on yields and quality of Szuloki tobacco on soils of the sandy ridge in the Somogy region. Novenytermeles, 13: 119-122, 1964

Response of cocksfoot cultivars to high rates of nitrogen fertilizers under grazing utilization. Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva imeni NI Vavilova (73): 70-73, 1977

Response of Maryland tobacco cultivars to various rates of nitrogen fertilization. Tobacco International 181(19): 67-71, 1979

Response of new varieties of tobacco to the introduction of increased doses of mineral fertilizers. Tabak (2): 56-57, 1977

Yield and quality of winter wheat cv. Mironovskaya 808 with the application of increased fertilizers rates. Izvestiya Timiryazevskoi Sel' skokhozyaistvennoi Akademii (6): 7-16, 1978

The application of fertilizers in increased rates to maize and winter wheat in south USSR. 1974

Response of triticale spring forms to increased rates of nitrogen fertilizers. Selektsiya i sortovaya agroteckhnika zernovykh kul' tur: 167-172, 1980