EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

A method for determining the harmfulness of weeds in cerealsA method for determining the harmfulness of weeds in cerealsKhimiya v Sel' skom Khozyaistve 20(8): 38-40Regression equations and formulae are given to predict the economic effectiveness of herbicide applications in relation to weed infestation in cereals.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001038370

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

A method for determining the harmfulness of weeds in agricultural crops. Metody i problemy ekotoksikologicheskogo modelirovaniya i prognozirovaniya Materialy 2go Vsesoyuznogo Soveshchaniya: 188-197, 1979

Determining the biological threshold of harmfulness of weeds in maize. Rasteniev"dni Nauki 27(6): 99-105, 1990

Determining the biological threshold of harmfulness of weeds in wheat. Rasteniev' dni Nauki 26(1): 107-112, 1989

Method for determining the harmfulness of the pea moth laspeyresia nigricana. Trudy Chuvashskogo Sel'Skokhozyaistvennogo Instituta: 120-126, 1972

Dynamics of development of the coenosis of weeds and critical period of harmfulness of weeds in potato crops. Vestsi Natsyyanal' nai Akademii Navuk Belarusi Seryya Agrarnykh Navuk (3): 78-81, 2004

Method for determining the quality of cereals. Official Gazette of the United States Patent & Trademark Office Patents 1269(3), Apr 15, 2003

A method of determining the productivity of cereals. USSR Patent: 1971; (kl. AS1h1/04, 296530), 1969

Method of selectively controlling weeds in crops of cereals us patent 4857101 august 15 1989. Official Gazette of the United States Patent & Trademark Office Patents 1105(3): 1729, 1989

A method of determining the transpiration rate of cereals. Fiziol Rasten 2(3): 303-306, 1955

Method of assessing arable weeds in cereals as part of the surveillance of crops to provide planned control. Nachrichtenblatt fur den Pflanzenschutz in der DDR 30(10): 193-195, 1976

Harmfulness of weeds. Zashchita Rastenii Moskva ( 5): 15-16, 1990

Harmfulness of weeds. Zashchita rastenii: 1) 29-30, 1985

A method of determining the resistance of cereals to Eurygaster integriceps. USSR Patent: (336004), 1972

Anatomical method for determining the resistance of cereals to lodging. Hodowla Roalin Aklimatyz. Nasiennictwo. 9: 589-640, 1965

Harmfulness of weeds in agrocenoses. Zashchita rastenii: (3) 21-23, 1978