EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Study of bread wheat mutants obtained with chemical mutagens in respect of resistance to Puccinia reconditaStudy of bread wheat mutants obtained with chemical mutagens in respect of resistance to Puccinia reconditaPrimenenie khim mutagenov v zashchite sredy ot zagryazneniya i v s kh prakt: 138-145Monosomic analysis of the resistant mutant T13 was carried out using monosomic lines of Chinese Spring.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 001258147

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Study of elements of horizontal resistance to Puccinia recondita in some varieties of winter bread wheat. Voprosy selektsii i genetiki zernovykh kul' tur: rec'd 1986; 148-153, 1983

Analysis of the spectra of alcohol-soluble proteins in caryopses of winter bread-wheat mutants obtained by treatment with chemical mutagens. Khim mutagenez i sozdanie sortov intensiv tipa: 248-255, 1977

A comparative physiological study of bread-wheat mutants induced by chemical mutagens. I. Study of economically useful mutants. Effektivn khim mutagenov v selektsii: 95-105, 1976

A comparative physiological study of bread-wheat mutants induced by chemical mutagens. II. Study of systemic mutants. Effektivn khim mutagenov v selektsii: Motorina, M V; Sal' nikova, T V : A comparative physiological study of bread wheat mutants induced by chemical mutagens I Study of economically useful mutants: 105-119, 1976

Use of protein markers in evaluating bread wheat for resistance to Puccinia recondita. Doklady Vsesoyuznoi Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Akademii Sel' skokhozyaistvennykh Nauk Imeni V I Lenina (7): 18-20, 1983

Resistance to Puccinia recondita f.sp. tritici in 50 Mexican bread wheat cultivars. Crop Science 31(6): 1472-1479, 1991

Genetical nature of resistance to Puccinia recondita in the bread wheat variety Oasis. Nauchno tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova (129): 37-40, 1983

Identification of the gene Lr23 for resistance to Puccinia recondita in some bread wheat varieties. Biol aspekty izuch i ratsional' n ispol' z zhivotn i rastitel' n mira Tez dokl konf molod uchen biologov: 75-76, 1981

New winter bread wheat lines with combined resistance to puccinia graminis tritici and puccinia recondita tritici developed in the institute of plant protection kostinbrod bulgaria. Rasteniev"dni Nauki 18(2): 108-113, 1981

Study of mutants of spring wheat obtained with chemical mutagens. Indutsirovan mutagenez u rast: 284-294, 1972

A cytogenetic study of short-strawed mutants of bread wheat induced by chemical mutagens. Khim mutagenez i sozdanie selekts materiala: 206-214, 1972

Inheritance of resistance to leaf rust (Puccinia recondita f.sp. tritici) in five bread wheat cultivars. Indian Phytopathology 54(2): 201-205, 2001

Genetic analysis of bread wheat cultivar WG 138 for resistance to leaf rust (Puccinia recondita). Journal of Genetics and Breeding 44(1): 67-69, 1990

Genetic analysis of resistance in winter bread wheat varieties to races 13, 58 and 77 of Puccinia recondita f. sp. tritici. Rasteniev"dni Nauki 21(8): 127-132, 1984

Inheritance of field resistance to Puccinia recondita isolates and populations in introgressive forms of bread wheat. Bulletin of the Academy of Sciences of the Georgian SSR 91(1): 157-160, 1978