EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Virginia tobacco varieties and hybrids suitable for manual and mechanical leaf harvesting


B"lgarski Tyutyun 26(4): 16-22
Virginia tobacco varieties and hybrids suitable for manual and mechanical leaf harvesting
In a study of 12 introduced varieties and of 11 hybrids and one mutant bred in Bulgaria at the Tobacco Institute, Plovdiv, the forms with the shortest stems, most suitable for mechanical harvesting, were Spate 28 Spate 45A, Coker 411, Mutant 890 and the hybrids 0374, 0372 and 0369. The longest leaves were found in Coker 254, Coker 347, Strain 205, McNair 133, Mutant 890 and the hybrids 0375, 0374 and 0192.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001507678Related references

Producing varieties and hybrids of cucumber suitable for mechanical harvesting. Metody selektsii ovoshch kul' tur: 51-58, 1975

Promising tobacco varieties suitable for mechanical harvesting. Sbornik Nauchnykh Trudov Vsesoyuznogo Nauchno Issledovatel' skogo Instituta Tabaka i Makhorki (174): 3-7, 1986

Study of tomato hybrids obtained by crossing mutants with varieties suitable for mechanical harvesting. Khimicheskii mutagenez v selektsionnom protsesse: 167-170, 1987

Effect of harvesting dates of fruit on seed quality of tomato varieties suitable for mechanical harvesting. Trudy po prikladnoi botanike genetike i selektsii7(77): 7-10, 1983

The physical and mechanical properties of the fruit in some tomato varieties suitable for mechanical harvesting. Puti povysh urozhainosti plodovykh i ovoshch kul' tur: 90-95, 1975

Breeding sweet corn hybrids suitable for mechanical harvesting. Tr VNII selektsii i semenovodstva ovoshch kul' tur 4: 17-20, 1976

Cucumber cultivars and hybrids suitable for once-over mechanical harvesting after summer sowing. Trudy po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 65(3): 34-37, 1979

Mechanical harvesting of Virginia Bright tobacco. Macchine e Motori Agricoli 54(7/8): 27-38, 1996

Production of tomato varieties suitable for mechanical harvesting. Ovochivnitstvo i Bashtannitstvo (25): 50-55, 108, 1980

The selection of vegetable varieties suitable for mechanical harvesting.. Dtsch. Gartenb, 9: 182-6, 1962