EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Inheritance of some economically useful traits in first generation hybrids of Cucurbita


Ovoshchevodstvo i Bakhchevodstvo (32): 45-46
Inheritance of some economically useful traits in first generation hybrids of Cucurbita
An analysis of yield in 16 F1 hybrids revealed heterosis in 7, dominance in 3 and hybrid depression for the trait in 6. Nine hybrids showed overdominance for fruit weight, while 7 showed dominance for fruit dry matter content. Yield was primarily determined by the number of fruits/plant.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001619370Related references

Inheritance of some economically useful traits in winter wheat hybrids. Morfo geneticheskie pokazateli produktivnosti rastenii i ispol' zovanie ikh v selektsionno semenovodcheskoi rabote: 18-21, 1988

Heterosis and the inheritance of economically useful characters in first-generation hybrids of soyabean. Genet osnovy selektsii s kh kul' tur v Moldavii: 95-107, 1986

The inheritance of biological and economically valuable characters in first-generation grain-sorghum hybrids. Metody selektsii s kh rast v Moldavii: 58-61, 1972

Inheritance of economically useful characters in early-generation intervarietal hybrids of winter bread wheat. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 122: 5-11, 1988

The inheritance of economically valuable characters in second-generation cotton hybrids obtained by supplementary foreign pollination. Izv. Akad. Nauk Turkmen. SSR : Ser. biol. Nauk (News Acad. Sci. Turkmen. SSR : Ser. biol. Sci.). 4, 7-12, 1964

Inheritance of resistance to papaya ringspot virus type w in hybrids between cucurbita ecuadorensis and cucurbita maxima. Australian Journal of Experimental Agriculture 29(2): 253-260, 1989

Inheritance of economically useful characters in pea hybrids. 3 i s"ezd Vses o va genetikov i selektsionerov im N I Vavilova Leningrad, 16-20 maya 1977 g, 1 Genet i selektsiya rast Tez dokl: 94, 1977

The inheritance of economically valuable characters in F1 and F2 hybrids. Tr Sredneaz opyt st VNII rastenievodstva (2): 48-54, 1972

The inheritance of some economically useful characters in strawberry hybrids. Selektsiya, semenovodstvo i agrotekhn polevykh kul' tur: 141-148, 1974

Inheritance of economically useful characters in F1 watermelon hybrids. Trudy po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 72(3): 89-93, 1982