EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Inheritance of wilt resistance following intraspecific distant hybridization using the subspecies yucatanense


Genofond tekhnicheskikh kul' tur rezerv razvitiya agrokompleksa Sredneaziatskogo regiona: 42-46
Inheritance of wilt resistance following intraspecific distant hybridization using the subspecies yucatanense
Following hybridization of Gossypium hirsutum using a wild form of subsp. yucatanense as a donor of wilt resistance, the variation in resistance in the hybrids depended on the genotype of the cultivated parent.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001619426Related references

The inheritance of wilt resistance following distant intraspecific hybridization in cotton. Genet izmenchivost' vozbuditelya vilta i puti povysh viltoustoichivosti khlopchatnika: 150-154, 1978

Analysis of wilt resistance in intraspecific distant hybrids of cotton in the F3 involving Gossypium hirsutum subsp. yucatanense (Hutch.). Nauchno Tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno Issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova (175): 42-45, 1987

Inheritance of wilt resistance in distant intraspecific cotton hybrids. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 113: 15-18, 1987

The distant intraspecific hybridization of Gossypium hirsutum L. for wilt resistance. The distant intraspecific hybridization of Gossypium hirsutum L for wilt resistance: 188, 1974

Inheritance of wilt resistance following intraspecific and interspecific hybridization in cotton. Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR (4): 46-47, 1986

Nature of the inheritance of wilt resistance in cotton following interspecific and ecologically distant hybridization. Tezisy dokladov konferentsii molodykh uchenykh po aktual' nym voprosam khlopkovodstva, Tashkent, 12-13 iyulya, 1989: 16-17, 1989

Intraspecific distant hybridization of the cotton species Gossypium hirsutum L. to obtain wilt-resistant, early varieties with high-quality fibre. Uzbekiston Biologija Zurnali (5): 28-35, 1975

Inheritance of resistance to Verticillium dahliae Kleb. during intraspecific hybridization. Genet issled khlopchatnika: 75-78, 1971

The inheritance of wilt resistance in ecologically distant cotton hybrids after gamma irradiation of the seeds and cultivation under different photoperiodic conditions. Tr VNII selektsii i semenovod khlopchatnika (16): 55-64, 1978

Studies on techniques of hybridization and the inheritance of resistance to Verticillium wilt in protepea (Cowpea). 1978