EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

A microprocessor system for controlling fodder mills


Traktory i Sel' skokhozyaistvennye Mashiny (4): 19-22
A microprocessor system for controlling fodder mills
A microcomputer-based control and monitoring system is described for milling of fodder crops.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001738537Related references

Microprocessor system for controlling technologic electrical installations. Tekhnika v Sel' skom Khozyaistve ( 5): 17-18, 1989

Automatic system controlling the boiling of food products based on the use of a microprocessor. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Pishchevaya Tekhnologiya (1): 119-120, 1989

Microprocessor-based system for controlling batch juice filters in sugar manufacture. Tsukor Ukraini ( 1): 18-19, 1995

Microprocessor system for controlling the juice purification station at Garbow sugar factory. Gazeta Cukrownicza 102(8): 144-146, 1994

Microprocessor system for controlling the ignition advance angle of an internal combustion engine. Nauchni trudove Vissh institut po mashinostroene mekhanizatsiia i elektrifikatsiia na selskoto stopanstvo3(6): 129-133, 1981

Modelling of microprocessor system controlling the air temperature and relative humidity in a cattle barn. Problemy Inzynierii Rolniczej: 4, 103-109, 2008

Investigation of the dynamics of a system for controlling technological processes on the basis of microprocessor unit KTS LIUS-2. Sbornik Nauchnykh Trudov, Avtomatizatsiya i Pribornoe Osnashchenie Statsionarnykh Tekhnologicheskikh Protsessov v Rastenievodstve 122: 54-60, 1989

Simulation tests of a microprocessor system for controlling the ignition advance angle of an internal combustion engine. Nauchni trudove Vissh institut po mashinostroene mekhanizatsiia i elektrifikatsiia na selskoto stopanstvo3(6): 135-138, 1981

Autoregulatory mechanisms controlling the microprocessor. Advances in Experimental Medicine and Biology 700: 56-66, 2016

A computer aided information and control system is being developed for the fodder sector; Analysis of the fodder sector - an essential measure for releasing productivity reserves; The efficient organization of fodder preparation; Assessing the effectiveness of selected measures to intensify coarse fodder production. Kooperation 21(3): p.116; 117-120; 121-122; 122-124, 1987