Home
  >  
Section 15
  >  
Chapter 14,187

Sobre os generos Thelandros Wedl, 1862 e Parapharyngodon Chatterji, 1933, com descricSo de Parapharyngodon alvarengai sp.n. (Nematoda, Oxyuroidea)

Freitas, J.F.Teixeira De.

Memorias do Institute Oswaldo Cruz 55(1): 21-45

1957


Accession: 014186212

Freitas discusses the literature on the genus Thelandros Wedl, and concludes that Chatterji's separation of the alate forms into a separate genus Parapharyngodon is valid and that this name has priority over Pseudothelandros Read, Amrein & Walton.

PDF emailed within 1 workday: $29.90