EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Cao ping jiang zhi yu yang hu guan liCao ping jiang zhi yu yang hu guan li
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 015207248

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Xian dai cao ping jiang zhi yu guan li ji shu. 1999

Guo li zhong yang tu shu guan guan xun. 1978

Pen zai guan guo hua hui you jiang jiu. 2003

Review of "Is Intracranial Pressure Monitoring of Patients With Diffuse Traumatic Brain Injury Valuable? An Observational Multicenter Study" by Yuan Q, Wu X, Cheng H, Yang C, Wang Y, Wang E, Qiu B, Fei Z, Lan Q, Wu S, Jiang Y, Feng H, Liu J, Liu K, Zhang F, Jiang R, Zhang J, Tu Y, Wu X, Zhou L, Hu J in Neurosurgery 78(3): 361-369, 2016. Journal of Craniofacial Surgery 27(7): 1910-1910, 2016

Rou niu gao xiao yu fei si yang yu guan li ji shu. 2003

Gao yang mao cao pi de sheng chan yu guan li. 2004

Late-maturing, high-yielding rice variety Ji Ping Guan Dong 107 (line selection). Crop Genetic Resources ( 3): 48, 1993

Yang tu sheng chan guan jian ji shu. 2000

Ming chong de xuan yang he guan shang. 1996

Ya ping yang zhi ji shu. 2000

Changes in transfer function before and after the 1979 Li Yang, Jiang Su, earthquake. Dizhen Xuebao = Acta Seismologica Sinica 8(4): 412-420, 1986

Cao ping ying yang yu shi fei. 1999

Chemical weathering of Qinghai-Tibet Plateau; geochemical study of Jinsha Jiang, Lancang Jiang, and Nu Jiang River water, China. Geochimica et Cosmochimica Acta 72.12S: A556, 2008

Yang tu chi tu ping fang chih. 1985

Studies on the bionomics and control methods of Phlossa jianningana Yang et Jiang. Scientia Silvae Sinicae. Nov; 316: 513-519, 1995