+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Holstein-Friesian cattle and its use for the improvement of Black Pied breedHolstein-Friesian cattle and its use for the improvement of Black Pied breedVestnik sel'skokhoziaistvennoi nauki: (7) 96-105
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 016020800

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Holstein-Friesian cattle and their use in the improvement of the Russian Black Pied breed. Vestnik Sel' skokhozyaistvennoi Nauki, Moscow, USSR (7): 96-105, 1980

Methods of using Holstein Friesian cattle for improving the Black Pied breed. Doklady TSKHA: 15 17-22, 1976

Result of the crossing of German Black Pied cattle with the Holstein Friesian breed. Biuletyn informacyjny Instytut Zootechniki Zaklad Informacji Zootechnicznej: 5 (6) 3-9, 1977

Growth development and productivity of black pied cattle and their crosses with the holstein friesian breed. Izvestiya Timiryazevskoi Sel'skokhozyaistvennoi Akademii (3): 142-150, 1983

Growth, development and milk productivity of Black Pied cattle and its hybrids with Holstein-Friesian breed. Izvestiia Timiriazevskoi sel'skokhoziaistvennoi akademiia: (3) 142-150, 1983

The Holstein-Friesian breed should be widely used to increase milk production of Siberian Black Pied cattle. Vestnik Sel' skokhozyaistvennoi Nauki, Moscow, USSR (9): 57-67, 1982

Three-breed crossbreds of Russian Black Pied X Jersey X Holstein-Friesian cattle at the Malino farm. Sbornik Nauchnykh Trudov Moskovskaya Veterinarnaya Akademiya: 41-43, 1983

The effect of the Holstein-Friesian breed on the productivity and natural resistance of Russian Black Pied cattle. Selektsiya i razvedenie krupnogo rogatogo skota i ovets v usloviyakh prom ferm i kompleksov: 22-25, 1984

The results of using Dutch and Holstein-Friesian cattle in the improvement of black pied cattle in Western Ukraine. Molochno Myasnoe Skotovodstvo, Kiev (67): 44-47, 1985

Comparative characteristics of the meat qualities of Lithuanian Black Pied cattle and its crossbreeds with Holstein-Friesian breed. Darbai Lietuvos veterinarijos akademijos: 4) 90-97, 1981

Growth and development of heifers of the Simmental breed and its crossbreds with Holstein-Friesian and German Black Pied cattle. Biulleten' nauchnykh rabot Vsesoiuznyi nauchno issledovatel'skii institut zhivotnovodstva: 9) 61-63, 1983

Comparative evaluation of muscle and bone development in Black Pied Lithuanian cattle and its crossbreds with Holstein-Friesian breed. Darbai Lietuvos veterinarijos akademijos6(16): 89-92, 1984

Comparative characteristics of productive qualities of Black Pied cattle and its crossbreds with Holstein-Friesian breed under conditions of commercial technology. Sibirskii vestnik sel'skokhoziaistvennoi nauki: (5) 61-65, 1981

Cattle selection trial on the A.P. Minderhoud farm. The exterior assessment of Dutch Black Pied cows and their daughters sired by Dutch Black Pied, Holstein-Friesian and British Friesian bulls. Bedrijfsontwikkeling 9(7/8): 625-630, 1978

Improvement of Black Pied cattle in Tyumen region by using bulls of the Holstein breed. Sovershenstvovanie cherno pestrogo skota v Tyumenskoi oblasti s ispol' zovaniem bykov golshtino frizskoi porody: 12 pp., 1991