Home
  >  
Section 19
  >  
Chapter 18,797

Eclogite paragenesis of diamonds from Udachnaya and Mir pipes, Yakutia

Sobolev, N.V.; Zuev, V.M. (Zuyev, V.M.; Bezborodov, S.M.; Ponomarenko, A.I.; Spetsius, Z.V.; Kuligin, S.; Yefimova, E.S.; Afanasiev, V.P. (Afanas yev V.P.; Koptil, V.I.; Botkunov, A.I.

Proceedings of the International Kimberlite Conference 5: 391

1991


Accession: 018796311

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90