+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Magnezial'naya raznovidnost gamma -kerchenitaMagnezial'naya raznovidnost gamma -kerchenitaPages 230-232 1937Magnesium-bearing variety of gamma -kerchenite, Kerch peninsula, Russia.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 019361286

Download citation: RISBibTeXText


Related references

The habitation sites of Zaskal'naya V and Zaskal'naya VI. Pages 20-37 1978, 1978

Influence of vegetation on the presence, distribution and abundance of nests of three species of Anopheles Dip Culicidae in the lower part of the Naya river, Colombian Pacific Influencia de la vegetacion en la presencia, distribucion y abundancia de criaderos de tres especies de Anopheles Dip Culicidae en la parte Baja del Rio Naya, costa Pacifica de Colombia. Boletin del Museo de Entomologia de la Universidad del Valle. diciembre; 21-2: 55-71, 1994

Magnezial'noye syr'ye Rossii--Magnesium raw materials of Russia. Mineral'nyye Resursy Rossii(Ekonomika i Upravleniye 2001(1): 14-20, 2001

Asbofit - novaya raznovidnost serpentina. Pages 32-40 1946, 1946

Tsirkoniisoderzhashchie shlaki, novaya raznovidnost tekhnicheskogo kamnya. Akad Nauk SSSR, Inst, 1956

Biotit- albitovyi nefelinolit, raznovidnost miaskitov iz Vishnevogorskogo shchelochnogo massiva. Trudy Gorno-Geologiceskogo Instituta (Sverdlovsk) 26(Pages 119-122, 1956

Novaya raznovidnost dagestanskogo allevardita s odnim sloyem molekul mezhnaketnoy vody. Doklady Akademii Nauk SSSR 169(3): 664-667, 1966

The myrobalan Obil'naya. Sadovodstvo (6): back cover, 1979

Carotenoids of the sea buckthorn, variety Obil'naya. Chemistry of Natural Compounds 1990; 25(6): 724-725, 1989

Winter wheat Moskovskaya Nizkostebel'naya. Selektsiya i Semenovodstvo Moskva ( 3): 31-33, 1990

Testing the production of the mint Vysokomentol'naya 1. Khim izmenchivost' rastenii: 124-128, 1972

Diploid pseudogamy in the strawberry variety Festival'naya. Byul nauch inform Tsentr genet lab (34): 34-37, 1980

On the dolomite and oolitic rock of Naya Bazar, Sikkim. Himalayan Geology 5: 479-482, 1975

Winter wheat variety Moskovskaya Nizkostebel'naya. Novye sorta: vyvedenie, semenovodstvo, vozdelyvanie: 30, 1992

Sal'naya tundra zone of Laplandian granulite belt. Doklady Akademii Nauk SSSR 298(6): 1442-1445, 1988