EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Feeding of benthophagous fish in Pskov-Chud Lake, its quantitative and qualitative characteristics


Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 181-198, 241-24 No. 162
Feeding of benthophagous fish in Pskov-Chud Lake, its quantitative and qualitative characteristics

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 021031527Related references

Feeding of some fish species in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 65-77 No. 156, 1980

The breeding and development of Lake Pskov-Chud fishes Hydrobiology and fishery of Lake Pskov-Chud. The breeding and development of Lake Pskov-Chud fishes Hydrobiology and fishery of Lake Pskov-Chud Razmnozhenie i ravitie ryb Pskovsko-Chudskogo vodoema In: Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo Pskovsko-Chudskogo ozera Hydrobiology and fishery of Lake Pskov-Chud 249-269, 1966

Stint feeding in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 74-79 No. 159, 1980

Development of Tetracotyle from fish in Lake Pskov-Chud. Hydrobiology and fisheries in Lake Pskov-Chud, Tallinn: Izdatelstvo "Valgus", 306-322, 1966

Feeding and rations of the young pike in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 173: 76-85, 1981

Feeding of the bream Abramis brama (L.) in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 83-97 No. 156, 1980

Utilization of food supply by planktophagous fish in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 44-50, 135 No. 209, 1983

Size-age characteristics of the pike in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 97-101 No. 156, 1980

Ecological-productional characteristics of zoobenthocenoses in Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 28-43, 134 No. 209, 1983

Morphological characteristics of pike (Esox lucius L.) of the Pskov-Chud Lake. Gosudarstvennyii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ozernogo I Rechnogo Rybnogo Khozyaistva Sbornik Nauchnykh Trudov, 57-65 No. 159, 1980