EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Keys to larval nematodes of the suborder Spirurata Railliet, 1914 (Nematoda, Spirurata) - parasites of land molluscs.Keys to larval nematodes of the suborder Spirurata Railliet, 1914 (Nematoda, Spirurata) - parasites of land molluscs.Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR Seriya Biologicheskikh Nauk (3): 44-50
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 021240110

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Keys for the identification of nematode larvae of the suborder spirurata nematoda spirurata parasites of terrestrial vertebrates. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR Seriya Biologicheskikh Nauk (3): 44-50, 1983

The structure of the walls of the genital tracts of the males of some nematodes from the suborder Spirurata Railliet, 1914. Trudy 1 Moskovskogo Meditsinskogo Instituta im IM Sechenova Aktual' nye voprosy sovremennoi parazitologii 84: 19-21, 1975

The micromorphological structure of the genital system of female nematodes Abbreviata A kazachstanica Ortlepp, 1922 Suborder Spirurata, Railliet, 1914. Problemy Parazit, 2: 80-81, 1975

Suborder Spirurata Railliet, 1914. Unknown, 1978

Investigations on larval nematodes para-sitic in Tubificidae. (Hypothesis of the developmental cycle in Rhabdochonidae Skrjabin, 1946, Spirurata ?Railliet, 1914). Wiadomosci Parazytologiczne, 7: 163-I64, 1961

Larval forms of nematodes from the superfamily Acuarioidea (Nematoda, Spirurata) parasites in reptiles in Turkmenia. Vestnik Zoologii (1): 3-8, 1984

Larval forms of nematodes of the superfamily acuarioidea nematoda spirurata parasites of reptiles of the turkmen ssr ussr. Vestnik Zoologii (1): 3-8, 1984

Tables for the identification of nematode larvae from the suborder of Spirurata Railliet, parasites of terrestrial vertebrates. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Biologicheskikh Nauk (3): 44-50, 1983

New larval forms of spirurate nematodes (Nematoda, Spirurata) from intermediate hosts.. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR Seriya Biologicheskikh Nauk, 2: 32-40, 1986

Larval forms of Acuarioidea superfamily (Nematoda, Spirurata), parasites of reptiles in Turkmenistan. Vestnik Zoologii, 1: 3-8, 1984

Larval forms of the Acuarioidea superfamily (Nematoda, Spirurata), parasites of reptiles in Turkmenistan Taxonomic key. Vestnik zoologii = Zoological record: (1) 3-8, 1984

New larval forms of nematodes from the spirurina railliet 1914 suborder obtained from the turkmen reptiles. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR Seriya Biologicheskikh Nauk (6): 69-75, 1989

On revising the system of nematodes in the suborder Spirurata. Tr Gel Mintol Lab Akad Nauk Sssr 11: 95-97, 1961( ), 1962

Ultrastructure of the genital system of female Abbreviata (A.) kazakhstanica (Ortlepp, 1922) (Spirurata Railliet, 1914). Problemy parazitologii Materialy VIII nauchnoi konferentsii parazitologov UkSSR Chast' 2: 80-82, 1975

Notes on some new nematodes of the suborder spirurata from fujian china. Acta Zoologica Sinica 22(4): 393-402, 1976