+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Szczatki kostne popielicy Glis glis (L.) z kurhanow (z 3 i 5 w. A.D.) BialostocczyznySzczatki kostne popielicy Glis glis (L.) z kurhanow (z 3 i 5 w. A.D.) Bialostocczyzny
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 021848848

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Bone remains of fat dormouse, Glis glis L in tumuli 3 and 5 c AD of Bialystok Region Szczatki kostne popielicy Glis glis L z kurhanow z 3 i 5 w AD Bialostocczyzny. Przeglad Zoologiczny, 411-2: 113-116, 1997

New stations of Glis glis in Poland and remarks on its occurrence in some European caves Nowe stanowiska popielicy Glis glis w Polsce oraz uwagi o jej wystepowaniu w niektorzych jaskiniach Europy. Chronmy Przyrode Ojczysta. Marzec-Kwiecien; 562: 44-50, 2000

A new station of Glis glis in the Beskid Maly Mountains Nowe stanowisko popielicy w Beskidzie Malym. Chronmy Przyrode Ojczysta. Listopad-Grudzien; 586: 101-102, 2002

Nowe stanowiska popielicy Glis glis w Polsce oraz uwagi o jej wystepowaniu w niektorzych jaskiniach Europy. 2000

Distribution of the fat dormouse Myoxus glis in the Szczecin Province Nowe stanowiska popielicy Myoxus glis w wojewodztwie szczecinskim. Chronmy Przyrode Ojczysta. Wrzesien-Pazdziernik; 525: 106-111, 1996

Methods of discovering the presence of edible dormouse Myoxus glis L Metody wykrywania popielicy Myoxus glis L w terenie. Przeglad Zoologiczny, 423-4: 247-250, 1998

State of the fat dormouse Myoxus glis L in Sierakowski Landscape Park Stanowisko popielicy Myoxus glis L w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 152: 75-76, 1996

Fat dormouse Glis glis, hazel dormouse Muscardinus avellanarius and wood mouse Apodemus sylvaticus in nest boxes in Homberg town wood Efze Siebenschlafer Glis glis, Haselmaus Muscardinus avelanarius Siebenschlafer Glis glis, Haselmaus Muscardinus avelanarius Siebenschlafer Glis glis, Haselmaus Muscardinus avelanarius Siebenschlafer Glis glis, Haselmaus Muscardinus avelanarius Siebenschlafer Glis glis, Haselmaus Muscardinus avelanarius Siebenschlafer Glis glis, Has. Avifaunistischer Sammelbericht fuer den Schwalm-Eder-Kreis. 1994- ( ); 10: 127-130, 1995

Influence of forest economy on the extinction of Myoxus glis L in north-western part of Poland Wplyw gospodarki lesnej na wyginiecie popielicy, Myoxus glis L w polnocno-zachodniej Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia Seria C Zoologia, 44: 71-76, 1997

The use of nest boxes for the conservation of the fat dormouse Glis glis L in Galicia La utilizacion de cajas nido en la conservacion del liron gris Glis glis L en Galicia. Revista Real Academia Galega de Ciencias. 2003( ); 22: 29-56, 2004

Testing of a suitable method for the monitoring of dormice Glis glis Erprobung einer geeigneten Methode fuer das Monitoring von Siebenschlaefern Glis glis. Artenschutzreport, 15: 61-64, 2004

Trophic importance of dried fruit in a population of dormice Glis glis L, 1766 in Galicia Importancia trofica de los frutos secos en una poblacion de liron gris Glis glis L, 1766 en Galicia. Unknown, 1996

Fat dormouse Glis glis Linnaeus, 1766 in the Krzyzowe Hills Sudetic Foreland Popielica Glis glis Linnaeus, 1766 na Wzgorzach Krzyzowych Przedgorze Sudeckie. Przeglad Zoologiczny, 441-2: 93-97, 2000

Glis glis and Muscardinus avellanarius in nesting boxes for birds in the Ciezkowice-Roznow and Strzyzow foothills Popielica Glis glis i orzesznica Muscardinus avellanarius w budkach legowych dla ptakow na terenie Pogorzy Ciezkowicko-Roznowskiego i Strzyzowskiego. Chronmy Przyrode Ojczysta. Styczen-Luty; 581: 119-120, 2002

The first locality of the edible dormouse Myoxus glis L Mammalia, Myoxidae in the Biebrza Valley Pierwsze stanowisko popielicy Myoxus glis L Mammalia, Myoxidae w Kotlinie Biebrzanskiej. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 174: 91-92, 1998