+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr. 2 w Dobrzejowicach w woj. legnickimSzczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr. 2 w Dobrzejowicach w woj. legnickimRoczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 53-69
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 021848850

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Animal bone remains from multicultural locality no 2 in Dobrzejowice, Legnica Province Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr 2 w Dobrzejowicach w woj legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 53-69, 1996

Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj. sieradzkim. 1996

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj. Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 111-114, 1996

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj. Lubelskim. 1996

Animal bone remains from pit no 2 of site 6 at Wawolnica, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 111-114, 1996

Animal bone remains from pit no 5 of site 7 at Las Stocki, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 115-120, 1996

Animal bone remains from an early Medieval settlement at Peczniew in the Sieradz Province Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj sieradzkim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 37-52, 1996

Szczatki kostne popielicy Glis glis (L.) z kurhanow (z 3 i 5 w. A.D.) Bialostocczyzny. 1997

Bone remains of fat dormouse, Glis glis L in tumuli 3 and 5 c AD of Bialystok Region Szczatki kostne popielicy Glis glis L z kurhanow z 3 i 5 w AD Bialostocczyzny. Przeglad Zoologiczny, 411-2: 113-116, 1997

Badanianad zaleznoscia bakterii i robakow jelitowych zywici-eli, z uwzglednieniem tych zaleznosci u zwierzat gnotobiotycznych. II. Badania wpfywu bakterii na rozwoj pasozytow u zwierzat gnotobiotycznych. Wiad. parazyt, 15: 1, 3-18, 1969

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczego. Acta Haematologica Polonica 31(4): 425-428, 2000

Citogeneticka analiza celija kostne srzi pacova tretiranih toluenom. Veterinarski Glasnik 58(5-6): 311-318, 2004

Szczatki ryb z wapieni miocenskich Pinczowa. Acta Palaeontologica Polonica 5(4): 421-432, 1960

Szczatki innych Kopalnych Kregowcow ze Straruni.. Aves Lwow Wyda Mus im Dzied, 15 345-347, 1914