+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj. LubelskimZwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj. Lubelskim
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130103

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Animal bone remains from pit no 5 of site 7 at Las Stocki, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 115-120, 1996

Animal bone remains from pit no 2 of site 6 at Wawolnica, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 111-114, 1996

Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr. 2 w Dobrzejowicach w woj. legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 53-69, 1996

Animal bone remains from multicultural locality no 2 in Dobrzejowice, Legnica Province Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr 2 w Dobrzejowicach w woj legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 53-69, 1996

Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj. sieradzkim. 1996

Animal bone remains from an early Medieval settlement at Peczniew in the Sieradz Province Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj sieradzkim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 37-52, 1996

Szczatki kostne popielicy Glis glis (L.) z kurhanow (z 3 i 5 w. A.D.) Bialostocczyzny. 1997

Bone remains of fat dormouse, Glis glis L in tumuli 3 and 5 c AD of Bialystok Region Szczatki kostne popielicy Glis glis L z kurhanow z 3 i 5 w AD Bialostocczyzny. Przeglad Zoologiczny, 411-2: 113-116, 1997

Dezynfekcja jamy ustnej w profilaktyce zmian zapalnych jamy ustnej u chorych z chorobami rozrostowymi ukladu krwiotworczego po chemioterapii. Acta Haematologica Polonica 35(4): 559-566, 2004

Konserwacja drewna w lesie. 1955

Pozyskiwanie drewna w lesie. 1960

Dzikie drzewa i krzewy owocowe w lesie. 1953

Rota Carabidae w redukowaniu liczebnosci szkodnikow w lesie. Zeszyty problNauk roln: 105-110., 1973

Zbiorowiska zwierzece na dnie morza polskiego. Les associations animales benthiques de la Baltique polonaise. Sprawfizyogr. Krakow: 113-140, 1927

PrOby biologisznego zwalczania owokowek w woj. Lubelskim. Zeszyty probl Postep Nauk roln 144: 203-210, 1973