Home
  >  
Section 25
  >  
Chapter 24,618

Enz trans aminases of corn m sprouts amino acids enz pyridoxal kinase

Khavkin, E.E.; Tarlinskaya, B.P.; Kolmakova, O.V.

Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologo-Meditsinskikh Nauk 1968(2): 20-25

1968


ISSN/ISBN: 0002-3418
Accession: 024617306

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90