Home
  >  
Section 27
  >  
Chapter 26,158

Biochemical description of polygonum panjutinii and polygonum dshawachischwilii caucasian species of genus polygonum

Vysochina, G.I.

Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk 1974(3): 130-134

1974


ISSN/ISBN: 0568-6547
Accession: 026157231


PDF emailed within 1 workday: $29.90