Home
  >  
Section 27
  >  
Chapter 26,493

Effect of radio frequency fields on chromosome aberrations

Sawchenko, U.K.; Kulin, Y.T.; Perapetskaya, H.A.

Vyestsi Akademii Navuk BSSR Syeryya Biyalahichnykh Navuk 1: 86-90

1972


Accession: 026492262


PDF emailed within 1 workday: $29.90