Home
  >  
Section 28
  >  
Chapter 27,006

Myco flora of different types of pine forests part 3 antibiotic properties of fungi

Enikeeva, M.G.; Rudneva, V.L.; Sizova, T.P.

Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya VI Biologiya Pochvovedenie 27(3): 39-44

1972


Accession: 027005525

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90