Home
  >  
Section 28
  >  
Chapter 27,579

The cyto genetic effectiveness of fast and intermediate neutrons in irradiation of lymphocytes of human peripheral blood in vitro

Sevan'kaev A.V.; Zherbin, E.A.; Luchnik, N.V.; Obaturov, G.M.; Kozlov, V.M.; Kapchigashev, S.P.

Meditsinskaya Radiologiya 22(10): 25-30

1977


Accession: 027578512


PDF emailed within 1 workday: $29.90