+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Animal bone remains from an early Medieval settlement at Peczniew in the Sieradz Province Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj sieradzkimAnimal bone remains from an early Medieval settlement at Peczniew in the Sieradz Province Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj sieradzkimRoczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 37-52
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 037844549

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj. sieradzkim. 1996

Animal bone remains from multicultural locality no 2 in Dobrzejowice, Legnica Province Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr 2 w Dobrzejowicach w woj legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 53-69, 1996

Animal bone remains from pit no 2 of site 6 at Wawolnica, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 111-114, 1996

Animal bone remains from pit no 5 of site 7 at Las Stocki, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 115-120, 1996

Animal bone material from excavations in Peczniew, Sieradz province. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 259: 3-18, 1994

Animal bone remains from the early medieval settlement in Skeczniew, Konin Province. Roczniki 15) 121-127, 1979

Animal bone remains from the multiculture settlement in Tadow Gorny, Province Sieradz. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 237: 197-207, 1992

Animal bone remains from early medieval settlement Lacko. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 172: 57-66, 1986

Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr. 2 w Dobrzejowicach w woj. legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 53-69, 1996

Bone remains of domestic mammals from the settlement of Przeworsk culture population in Tadow Gorny locality no 3 Sieradz Province. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 227: 97-111, 1991

Animal bone material from ruins of early-medieval city in Owidz settlement in Gdansk Province, Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 198: 127-153, 1989

Bone remains of fat dormouse, Glis glis L in tumuli 3 and 5 c AD of Bialystok Region Szczatki kostne popielicy Glis glis L z kurhanow z 3 i 5 w AD Bialostocczyzny. Przeglad Zoologiczny, 411-2: 113-116, 1997

Animal bone material from early medieval settlement in Gniezno-Piotrowo locality 40. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 259: 19-35, 1994

Animal bone remains from the early medieval castle in Szczuka, Commune Brodnica. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 237: 41-47, 1992

Bone remains of animals coming from the early medieval castle in Mysliborz, Province Gorzow Wlkp. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1987 ; 184: 215-234, 1988