+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Animal bone remains from pit no 5 of site 7 at Las Stocki, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj LubelskimAnimal bone remains from pit no 5 of site 7 at Las Stocki, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj LubelskimRoczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 115-120
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 037844561

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Animal bone remains from pit no 2 of site 6 at Wawolnica, Lublin Province Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 111-114, 1996

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj. Lubelskim. 1996

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 2 stanowiska 6 w Wawolnicy w Woj. Lubelskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 111-114, 1996

Animal bone remains from multicultural locality no 2 in Dobrzejowice, Legnica Province Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr 2 w Dobrzejowicach w woj legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 53-69, 1996

Animal bone remains from an early Medieval settlement at Peczniew in the Sieradz Province Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj sieradzkim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 283: 37-52, 1996

Szczatki kostne zwierzat z wielokulturowego stanowiska nr. 2 w Dobrzejowicach w woj. legnickim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283: 53-69, 1996

Bone remains of fat dormouse, Glis glis L in tumuli 3 and 5 c AD of Bialystok Region Szczatki kostne popielicy Glis glis L z kurhanow z 3 i 5 w AD Bialostocczyzny. Przeglad Zoologiczny, 411-2: 113-116, 1997

Szczatki kostne zwierzat z osady wczesnosredniowiecznej w Peczniewie w woj. sieradzkim. 1996

Szczatki kostne popielicy Glis glis (L.) z kurhanow (z 3 i 5 w. A.D.) Bialostocczyzny. 1997

Animal bone remains from excavations in Gorzyca, Province Gorzow. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 237: 19-31, 1992

Animal bone remains from medieval Kruszwica Site 17. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 237: 33-39, 1992

Animal bone remains from the multiculture settlement in Tadow Gorny, Province Sieradz. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 237: 197-207, 1992

Animal bone remains from the early medieval settlement in Skeczniew, Konin Province. Roczniki 15) 121-127, 1979

Animal bone remains from the settlement of the Lusatian culture in Kruszwica (site no. 2). Roczniki 15) 101-111, 1979

Animal bone remains from the archaeological site on Ostrow Tumski in Wroclaw. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 172: 19-43, 1986