EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Chemical composition of lower crustaceans from Moldavian reservoirsChemical composition of lower crustaceans from Moldavian reservoirsBiologicheskiye Resursy Vod Moldavii, 12: 43-50
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038067409

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Chemical composition and food value of some species of mysids from Moldavian water reservoirs. Biolsy Vod. Moldav: 17-24, 1970

Species composition of Infusoria in some Moldavian water reservoirs. Biol. res. vod. Moldavii Akad. Nauk moldav. SSR, 6: 65-75, 1970

The importance of small Moldavian reservoirs In fish culture Biological resources of Moldavian waters. The importance of small Moldavian reservoirs In fish culture Biological resources of Moldavian waters [2] Rybokhozyalstvennoe znachenie malykh vodokhranilishch Moldavii In: Biologlcheskie resursy vodoemov Moldavii Biological resources of Moldavian waters [2] 3-8, 1964

Lower crustaceans and rotiferans of freshwater reservoirs of the Chukotsk Peninsula. Trudy dalnevost. nauchn. tsentralbiol. pochv. Inst.: 36(139): 66-71, 1976

Lower crustaceans and rotifers from freshwater reservoirs in Chukotsk Peninsula. Trudy Biol-pochvenn Inst Vladivostok, 36139: 66-71, 1976

Biological resources of Moldavian waters 2 Formation of small Moldavian reservoirs and their usefulness for fish production. 1964

The fish fauna of small Moldavian reservoirs and measures for improving them Biological resources of Moldavian waters. The fish fauna of small Moldavian reservoirs and measures for improving them Biological resources of Moldavian waters [2] Ikhtiofauna malykh vodokhranilishch Moldavli i put! ee napravlennogo izmeneniya In: Biologicheskie resursy vodoemov Maldavii Biological resources of Moldavian waters [2] 131-151, 1964

Microsporidians (Protozoa, Microsporidia) of lower crustaceans from the reservoirs of Leningrad Province. Parazitologiia 11(6): 505-512, 1977

On the chemical composition and application of Raman spectroscopy for fluid inclusions; the example of Lower Ordovician reservoirs in Tahe Field, Tarim Basin. Experimental Petroleum Geology 31.3, 2009

Prospects for introducing the estuarine decapod crustaceans now established in Crimean reservoirs into other USSR reservoirs Data on the biology and hydrology of Volga reservoirs. Prospects for introducing the estuarine decapod crustaceans now established in Crimean reservoirs into other USSR reservoirs Data on the biology and hydrology of Volga reservoirs Perspektivy vseleniya akklimatiziro-vannykh v vodokhranilishchakh Kryma limannykh vysshikh rakoobraznykh v drugie vodokhranilishcha SSSR In: Materialy po biologii i gidrologii volzhskikh vodokhranilishch Data on the biology and hydrology of Volga reservoirs 23-24, 1963

Dependence of primary production on the composition of the biomass of phytoplankton in small reservoirs of Moldavia Biological resources of Moldavian waters. Dependence of primary production on the composition of the biomass of phytoplankton in small reservoirs of Moldavia Biological resources of Moldavian waters [3] O zavisimosti pervichnoi produktsii ot sostava i biomassy fitoplanktona v malykh vodokhranilishchakh Moldavii In: Biologicheskie resursy vodoemov Moldavii Biological resources of Moldavian waters [3] 31-43, 1965

Dependence of primary production on composition and biomass of the phytoplankton in the small reservoirs of Moldavia Biological resources of Moldavian waters. Dependence of primary production on composition and biomass of the phytoplankton in the small reservoirs of Moldavia Biological resources of Moldavian waters [3] O zavisimosti pervichnoi produktsii ot sostava i biomassy fitoplanktona v malykh vodokhranilishchakh Moldavii In: Biologicheskie resursy vodoemov Moldavii Biological resources of Moldavian waters [3] 31-43, 1965

Data on the phytobenthos of small reservoirs in Moldavia Biological resources of Moldavian reservoirs. Data on the phytobenthos of small reservoirs in Moldavia Biological resources of Moldavian reservoirs Materialy po fitobentosu malykh vodo-khranilishch Moldavi In: Biologicheskie resursy vodoyemov Moldavii Biological resources of Moldavian reservoirs 59-67, 1962

Chemical composition of Virginia tobacco grown in the Moldavian SSR. 1977

Studying the chemical composition of oil from Moldavian varieties of walnut and almond. 1972