EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

K Voprosu o klassifikatzu NummulitorK Voprosu o klassifikatzu NummulitorGeologicky Sbornik, 2 -3: 181-187
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038362248

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

K voprosu o genezise fosforitov. Doklady Akademii Nauk SSSR 119(4): 745-748, 1958

K voprosu o genezise silvina. Doklady Akademii Nauk SSSR 80(2): 233-236, 1951

K' voprosu o proiskhozhdenin rakoobrazn'ikh. Trudy Sankt Peterburgskago Obshchestva, xxx(4): 35-41, 1902

K voprosu o vozraste meteoritov. Geokhimiya 2(Pages 155-160, 1957

K voprosu o metodakh biostratigrafii. Geologicky Sbornik Pages 137-157, 1956

K voprosu o metallogenicheskikh issledovaniyakh. Sovetskaya Geologiya 11(Pages 125-133, 1960

K voprosu o mekhanizme sloeobrazovaniya. Doklady Akademii Nauk SSSR 65(2): 191-194, 1949

K voprosu o mekhanizme skladkoobrazovaniya. Doklady Akademii Nauk SSSR 65(6): 895-898, 1949

K voprosu o genezise sery. (Interior of Central Asia) 2(Pages 9-15, 1936

K voprosu o prirode karburana. Geokhimiya 6(Pages 557-559, 1959

K voprosu o prevrashcheniyakh v tseolitakh. Doklady Akademii Nauk SSSR 60(1): 105-108, 1948

K voprosu o vozraste tektitov. Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Geologicheskaya, 1959

K voprosu o nefteproizvodyashchei svite. Trudy - Vsesouznyy Naucno-Issledovatelskiy Geologorazvedocnyy Neftanoy Institut, Geohimiceskiy Sbornik 83(Pages 119-132, 1955

K voprosu o proiskhozhdenii leessa. Voprosy Geol Azii (Akad, 1955

K voprosu o genezise pegmatitov. Doklady Akademii Nauk SSSR 78(2): 351-354, 1951