Home
  >  
Section 48
  >  
Chapter 47,167

Raising the standards for the clinical therapeutic effect of traditional Chinese medicine and traditional Chinese medicine combined with western medicine

Wei, B.H.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie he Za Zhi Zhongguo Zhongxiyi Jiehe Zazhi 17(1): 6-7

1997


ISSN/ISBN: 1003-5370
PMID: 9812641
Accession: 047166770


PDF emailed within 1 workday: $29.90