Home
  >  
Section 48
  >  
Chapter 47,420

Spondylo-metaphyseal dysplasia type I (Kozłowski)

Bragoszewska, H.; Winnicki, S.; Romaniuk, A.

Pediatria Polska 70(10): 879-883

1995


ISSN/ISBN: 0031-3939
PMID: 8649936
Accession: 047419636

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90