Home
  >  
Section 63
  >  
Chapter 62,212

A Case of Terminal Ileum Lipoma Treated by Endoscopic Polypectomy

Akihiko KAGAMI; Toru ARINO; Toshirou USUI; Shingo SEKI; Masahito TSUCHIYA; Mitsuru OKUMURA; Fumio TANAKA; Takaaki IWAI; Yoshiyuki HIROTA; Akihiko KOMORI; Hideyoshi SAKATO; Kaoru TAKAHASHI; Seibu MOCHIZUKI; Makoto NAGANO; Hiroaki SUZUKI

Digestive Endoscopy 4(2): 171-175

1992


ISSN/ISBN: 0915-5635
DOI: 10.1111/j.1443-1661.1992.tb00246.x
Accession: 062211170

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Full Text Article emailed within 0-6 h: $19.90