Home
  >  
Section 64
  >  
Chapter 63,571

Geology and Geochemistry of the Buerkesidai and Kuoerzhenkuola Gold Deposits in the Sawuershan Region, Xinjiang Uigur Autonomous Region, Northwest China

Qingdong Zeng; Jianming Liu; Tiebing Liu; Yuanchao Shen; Ping Shen; Guangming Li

Resource Geology 57(3): 313-324

2007


ISSN/ISBN: 1344-1698
DOI: 10.1111/j.1751-3928.2007.00025.x
Accession: 063570739

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 0-6 h: $19.90