Stopping power of mammalian cells for low energy ions

Ding Kejian; Yang Xiaolin; Feng Huiyun; Hu Zhiwen; Zhan Furu; Wu Lijun; Wu Yuejin; Kong Mingguang; Zhu Xiaoguang; Yu Zengliang

Surface and Coatings Technology 201(19-20): 8043-8047

2007


ISSN/ISBN: 0257-8972
DOI: 10.1016/j.surfcoat.2006.03.050
Accession: 063615415

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Article/Abstract emailed within 0-6 h
Payments are secure & encrypted
Powered by Stripe
Powered by PayPal