Home
  >  
Section 64
  >  
Chapter 63,931

Genetic polymorphism ofPSCAand risk of advanced precancerous gastric lesions in a Chinese population

Hong-mei Mu; Chen Wu; Lian Zhang; Kai-feng Pan; Jun-ling Ma; Yang Zhang; Wen-qing Li; Hua-kang Tu; Hong-mei Zeng; Wei-dong Liu; Tong Zhou; Dong-xin Lin; Wei-cheng You

Chinese Journal of Cancer Research 22(2): 99-105

2010


ISSN/ISBN: 1000-9604
DOI: 10.1007/s11670-010-0099-3
Accession: 063930099

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 0-6 h: $19.90