+ Site Statistics
References:
52,654,530
Abstracts:
29,560,856
PMIDs:
28,072,755
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Acute abdomen in drug abusersAcute abdomen in drug abusersRozhledy V Chirurgii 98(1): 14-17Úvod: Náhlé příhody břišní (NPB) jsou jednou ze základních kapitol břišní chirurgie. Naše práce si klade za cíl popsat odlišnosti v klinickém obrazu, průběhu hospitalizace, v morbiditě a mortalitě u nemocných s NPB závislých na návykových látkách a uvést vlastní zkušenosti u skupiny těchto nemocných. Metoda: Do našeho souboru jsme retrospektivně zařadili nemocné z let 2013-2018 hospitalizované pro neúrazovou NPB, u nichž byla uvedena anamnestická informace o abúzu drog. Z dokumentace byla získána demografická data, typ zneužívané drogy, pracovní diagnóza před příjmem, nálezy paraklinických vyšetření, shoda pracovní a definitivní diagnózy, nutnost operačního řešení a typ chirurgického výkonu. Byla sledována morbidita, mortalita a délka hospitalizace. Získané údaje jsme vyhodnotili metodami popisné statistiky. Výsledky: Zadaná kritéria splnilo 8 pacientů (4,7 promile ze všech hospitalizovaných nemocných pro NPB). Všichni pacienti v souboru byli muži s mediánem věku 32 let. Nejčastěji zneužívanou látkou (v 50 %) byl pervitin, dále se jednalo o heroin, benzodiazepiny, tetrahydrokanabinol, subutex, kokain, hypnotika a tramadol. Nejčastější diagnózou v souboru (v 50 %) byla perforace peptického vředu, dále ve dvou případech krvácení do horní části trávicí trubice, v jednom případě relaps Crohnovy choroby s peritonitidou a kolitida vzestupného tračníku. Operační řešení bylo nutné u 75 % nemocných. Třicetidenní mortalita byla nulová, časná komplikace se objevila u jednoho operovaného (dehiscence laparotomie). Průměrná délka hospitalizace byla 9,7 dne, její medián činil 7 dní. Závěr: Drogově závislí se podílí na skupině pacientů s NPB marginálně. Jedná se o skupinu signifikantně mladší, s výraznou převahou mužské populace a s preferencí perforace peptické léze. Klíčová slova: náhlá příhoda břišní, perforace peptického vředu žaludku a duodena, drogová závislost.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 066511212

Download citation: RISBibTeXText

PMID: 30781961


Related references

The acute abdomen. Special symposium. The first steps in handling the acute abdomen patient. The steps to arresting abdominal haemorrhage. Dealing with visceral injuries of the cranial abdomen. What to do with disorders of the caudal abdomen. Veterinary Medicine 83(7): 652...709, 1988

Do cannabis drug abusers differ from intravenous drug abusers? The role of social and behavioural risk factors. British Journal of Addiction 87(2): 259-266, 1992

Female prostitutes comparison between intravenous drug abusers and nonintravenous drug abusers for the risk of human t cell lymphotropic virus type iii infection. Proceedings American Society of Clinical Oncology Annual Meeting 5: 7, 1986

Alcoholics, drug abusers and alcohol-drug abusers Differential use means differentiable groups. Alcoholism Clinical & Experimental Research 26(5 Supplement): 172A, 2002

Crack Abusers and Noncrack Abusers: Profiles of Drug Use, Drug Sales and Nondrug Criminality. Journal of Drug Issues 24(1): 117-141, 1994

A comparison between volunteer drug-abusers and non-drug-abusers on measures of social skills. Journal of Clinical Psychology 33(2): 585-590, 1977

Immunological differences between hiv positive and hiv negative drug abusers and ex drug abusers. Periodicum Biologorum 92(SUPPL 3): 76, 1990

A comparison of the utilization of medical services by drug abusers and non drug abusers. Clinical Research 40(2): 592A, 1992

Comparison between intravenous morphine versus fentanyl in acute pain relief in drug abusers with acute limb traumatic injury. World Journal of Emergency Medicine 10(1): 27-32, 2019

Fatal antidepressant overdose among drug abusers and non-drug abusers. Acta Psychiatrica Scandinavica 102(4): 295-299, October, 2000

Correlates of drug abuse in adolescents: A comparison of families of drug abusers with families of nondrug abusers. Journal of Youth and Adolescence 12(1): 55-63, 1983

Acute ethanol and drug poisoning in alcohol abusers. Przeglad Lekarski 57(10): 558-560, 2001

Clinical training in assistance and care of drug abusers and marginal abusers. Revue de l'Infirmiere 35(10): 42-43, 1985

Biochemical characteristics of viral hepatitides in narcotic drug abusers and non-abusers. Terapevticheskii Arkhiv 74(11): 6-10, 2002

Dopamine D2 receptor (DRD2) genotype differentiates intravenous drug abusers from alcoholics and non-abusers. Annals of the New York Academy of Sciences 801: 409-414, 1996