Factors contributing to the decision by pregnant women to be tested for Hiv

Minnie, K.; Klopper, H.; Van der Walt, C.

Health Sa Gesondheid 13(4): 50-65

2008


ISSN/ISBN: 1025-9848
DOI: 10.4102/hsag.v13i4.404
Accession: 068492369

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Article/Abstract emailed within 0-6 h
Payments are secure & encrypted
Powered by Stripe
Powered by PayPal

Abstract
The objective of this study was to explore and describe the factors that influence the decision by pregnant women to be tested for HIV. This was achieved through a qualitative research study that was exploratory, descriptive and contextual in nature. A sample of 13 pregnant women participated. Data obtained from semi-structured interviews was analysed according to a protocol based on a combination of methods of analysis. The three main themes, namely factors that contribute to the decision by pregnant women to be tested for HIV, factors that contribute to the decision by pregnant women not to be tested for Hiv and organisational factors that influence the decision by pregnant women to be tested for HIV, were divided into nine subthemes. Conclusions and recommendations to promote counselling to pregnant women being tested for Hiv are provided. Opsomming Die doel van die studie was om die faktore wat die besluit van swanger vroue om vir Miv getoets te word, te verken en beskryf. Dit is gedoen deur middel van verkennende, beskrywende, kontekstuele kwalitatiewe navorsing. 'n Steekproef van 13 swanger vroue het deelgeneem. Inligting is verkry deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude. Hierdie inligting is ontleed aan die hand van 'n protokol gebaseer op 'n kombinasie van ontledingsmetodes. Die drie hooftemas, naamlik faktore wat bydra tot swanger vroue se besluit om vir Miv getoets te word, faktore wat bydra tot swanger vroue se besluit om nie vir Miv getoets te word nie en organisatoriese faktore wat swanger vroue se besluit beïnvloed om vir Miv getoets te word, is in nege subtemas onderverdeel. Gevolgtrekkings en aanbevelings ter bevordering van berading van swanger vroue vir MIV-toetsing, word verskaf.