Colgajo de omento para tratamiento de dehiscencia de herida esternal

Pérez García, A.; Simón Sanz, E.; Lorca García, C.; Hortelano Otero, A.; Centeno Silva, J.A.; Safont Albert, J.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 39(1): 81-85

2013


DOI: 10.4321/s0376-78922013000100011
Accession: 068501343

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Article/Abstract emailed within 0-6 h
Payments are secure & encrypted
Powered by Stripe
Powered by PayPal