Wystepowanie, biologia i szkodliwość pedrusia żółtonogiego (Apion flavipes Payk.) wa plantacjach koniczyny biatej (Trifolium repens L.) i koniczyny szwedzkiej (T. hybridum L.) w wogewództwie Rzeszowskim - Présence, biologie et nuisibilité d'Apion flavipes sur Trifolium repens et T. hybridum dans la région de Rzeszów - Occurrence, biology and noxiousness of Apion flavipes Payk. on white clover (Trifolium repens L.) and swedish clover (T. hybridum L.) plantations in Rzeszow voivodes

Czerniakowski, Z.

Rocz. Nauk Roln., Ser. E Ochr. Rosl 14(1-2): 31-45

1984


Accession: 073603560

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Article/Abstract emailed within 1 workday
Payments are secure & encrypted
Powered by Stripe
Powered by PayPal